Obchodné podmienky - Všeobecné ustanovenia
Tieto obchodné podmienky platia pri nákupe v internetovom obchode www.trimaky.com, ktorého prevádzkovateľom je spoločnosť Elena Žemlová – Tri maky, Ulička 364/29 919 51 Špačince, IČO: 50219138, DIČ: 1045499378, nie som platca DPH. Živnostenský list vydaný dňa 26.2.2016 OU-TT-OZP1-2016/010243-2, č. živnostenského registra 250-37435
Email: trimakypuppets@gmail.com
Tel.: 0903 20 90 25

Predávajúci
Predávajúcim je prevádzkovateľ internetového obchodu trimaky.com spoločnosť Elena Žemlová – Tri maky, Ulička 364/29 919 51 Špačince.

Kupujúci
Kupujúcim je každý užívateľ internetu, ktorý objedná akýkoľvek tovar z ponuky internetového obchodu na stránke www.trimaky.com.

Právny rámec vzťahov medzi kupujúcim a predávajúcim 
Vzťahy medzi kupujúcimi a predávajúcim pri kúpe a dodávke tovaru sú upravené týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami (ďalej len: „obchodné podmienky“), ak nebolo dohodnuté inak. Vzťahy neupravené obchodnými podmienkami sa riadia ustanoveniami príslušných platných právnych predpisov Slovenskej republiky (Občiansky zákonník, Obchodný zákonník, zákon číslo 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji, zákon č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov... ). Kupujúci odoslaním záväznej objednávky súhlasí s obchodnými podmienkami. Obchodné podmienky sú všeobecne prístupné kupujúcemu na internetovej stránke www.trimaky.com

Objednávka
Jednotlivé kúpne zmluvy sa uzatvárajú na základe elektronických objednávok kupujúceho uskutočnených na základe zmluvy uzatvorenej pri použití prostriedkov komunikácie na diaľku (menovite v internetovom obchode Trimaky). Kupujúci sa riadi postupom objednávania uvedeným na internetovej stránke www.trimaky.com. Objednávky sú predávajúcim prijaté okamžite po ich zadaní kupujúcim.

Náležitosti objednávky 
Každá objednávka kupujúceho musí obsahovať nasledujúce údaje:

 1. Identifikácia predávajúceho - obchodné meno a sídlo, IČ predávajúceho (je automaticky uvedené pri zadávaní objednávky kupujúcim).
 2. Identifikácia kupujúceho - meno a priezvisko alebo názov, obchodné meno; bydlisko alebo miesto podnikania, sídlo; telefón a e-mail kupujúceho (vyplní kupujúci v elektronickom formulári pri procese objednávania/registrácii).
 3. Identifikácia predmetu objednávky – tovaru – kódom (je automaticky zvolený pri výbere predmetu objednávky – tovaru z ponuky internetového obchodu).
 4. Množstvo požadovaných kusov tovaru (vyplní kupujúci v elektronickom formulári pri procese objednávania).
 5. Jednotkovú cenu každej tovarovej položky objednávky a celkovú cenu objednávky vrátane ceny dopravy tovaru kupujúcemu (doplní sa automaticky).
 6. Vybraný spôsob platby (vyberie kupujúci z dostupných možností).
 7. Adresu pre dodanie tovaru (vyplní kupujúci v elektronickom formulári pri procese objednávania/registrácii

Za správnosť údajov v objednávke zodpovedá kupujúci.

Potvrdenie objednávky 
Riadnu objednávku kupujúceho potvrdí predávajúci formou e-mailu, v ktorom potvrdzuje kupujúcemu všetky náležitosti uzatvorenej objednávky. Objednávka je po potvrdení predávajúcim záväzná pre predávajúceho aj kupujúceho. Toto ustanovenie nie je pre predávajúceho záväzné v prípade, že jeho dodávateľ prestane dodávať alebo uvedie na trh nové verzie materiálov. V prípade, že z akéhokoľvek dôvodu nie je možné objednávku zo strany predávajúceho potvrdiť,  predávajúci o tejto skutočnosti informuje kupujúceho formou e-mailu alebo telefonicky. Ak je možné neskôr po dohode predávajúceho a kupujúceho objednávku potvrdiť, urobí tak predávajúci formou e-mailu.

Odmietnutie objednávky
Predávajúci si vyhradzuje právo odmietnuť objednávku kupujúceho v prípade, že kupujúci v minulosti aspoň raz neodobral objednaný tovar, alebo opakovane bezdôvodne tovar vrátil predávajúcemu.

Cena – zmena ceny
Ceny v internetovom obchode Trimaky a na internetovej stránke www.trimaky.com sú aktuálne ceny. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu cien. Predávajúci sa zaväzuje nezmeniť celkovú cenu uvedenú v objednávke a dodať objednaný tovar kupujúcemu za podmienok dohodnutých v objednávke a jej potvrdení.

Zrušenie objednávky 
V prípade, že je predaj tovaru uskutočnený na základe zmluvy uzatvorenej pri použití prostriedkov komunikácie na diaľku, má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť do 14 dní od prevzatia tovaru. Len v prípade, pokiaľ by dodávateľ neposkytol spotrebiteľovi informácie, ktoré je podľa § 53 Občianskeho zákonníka povinný poskytnúť, je táto lehota 3 mesiace od prevzatia plnenia.
Oznámenie kupujúceho o odstúpení od zmluvy uzatvorenej na diaľku musí byť predávajúcemu doručené do skončenia lehoty pre odstúpenie a predávajúcemu musí byť riadne vrátený kompletný tovar (plnenie) v pôvodnom stave, teda:

 1. tovar musí byť v pôvodnom nepoškodenom obale,
 2. tovar nesmie byť použitý,
 3. tovar musí byť nepoškodený,
 4. tovar musí byť kompletný,
 5. spolu s tovarom kupujúci zašle doklady a číslo faktúry (predávajúci si vyhľadá faktúru v systéme)

Kupujúci by mal tovar zaslať naspäť predávajúcemu doporučene, nakoľko predávajúci neručí za jeho prípadnú stratu na ceste (doporučene neznamená na dobierku, dobierka nebude prevzatá). Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru predávajúci zašle peniaze za tovar poštovou poukážkou alebo bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho, a to najneskôr do 14 pracovných dní po fyzickom obdržaní tovaru. V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok nebude predávajúci, žiaľ, môcť akceptovať odstúpenie od spotrebiteľskej zmluvy a tovar bude vrátený na náklady kupujúceho naspäť.

V súlade s § 7 ods. 6 písm. c) zák. č. 102/2014 Z.z. spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom je výrobok zhotovený podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa - na zákazku, t.j. pokiaľ výrobca vykoná na žiadosť kupujúceho akékoľvek neštandardné úpravy na objednanom výrobku oproti bežným modelom ponúkaných v galérii predajcu (farba, veľkosť, nápis)Dodacie podmienky a poštovné
Predávajúci sa zaväzuje dodať tovar stave a s vlastnosťami obvyklými pre daný druh tovaru, vyhovujúci normám a právnym predpisom platným na území Slovenskej republiky.

Dodanie tovaru kupujúcemu v rámci Slovenska a Česka je možné jedným z nasledujúcich spôsobov:

 1. osobný odber tovaru po predchádzajúcej dohode – možný len v Špačinciach (platba buď vopred prevodom, alebo v hotovosti)
 2. zaslanie tovaru na adresu kupujúceho v SR prostredníctvom Slovenskej pošty: bez dobierky pri platbe vopred na účet predávajúceho je cena 2,50 Eur; s dobierkou je cena 3,50 Eur.
 3.  zaslanie tovaru do Českej republiky na adresu kupujúceho spôsobom zvoleným predajcom : možné len pri platbe vopred na účet predávajúceho, pričom paušálna cena je 6,00 Eur.

Kupujúci si zvolí jednu z vyššie uvedených možností dodania pri procese objednávania tovaru na internetovej stránke www.trimaky.com a o cene prepravy je informovaný pri rekapitulácii jeho objednávky a pri potvrdení objednávky predávajúcim.

Jednotlivé objednávky sú vybavované priebežne. Pri platbe vopred na účet tovar odosielame najneskôr do 5 pracovných dní od pripísania platby na účet. Pri objednaní na dobierku odosielame najneskôr do 5 pracovných dní od potvrdenia objednávky.

Predávajúci sa zaväzuje tovar zabaliť tak, aby nedošlo k jeho poškodeniu bežnou manipuláciou pri dodávke kupujúcemu. Kupujúci je povinný bezprostredne pri dodaní tovar prehliadnuť (prezrieť). V prípade zistenia známok poškodenia (roztrhnutý obal, deformácie, diera) pri preberaní zásielky, kupujúci nie je povinný balík prevziať. Ako náhle bude zásielka vrátená predávajúcemu, tovar bude skontrolovaný, prípadne vymenený a okamžite opäť vyexpedovaný kupujúcemu. V prípade, že kupujúci tovar prevezme v stave, v akom mu bol doručený, považuje sa tovar za dodaný bez závad a prípadné neskoršie reklamácie nebudú uznané.


Platobné podmienky

Tovar zakúpený v internetovom obchode www.trimaky.com a dopravu tovaru v rámci SR kupujúci uhradí jedným z nasledujúcich spôsobov:

 1. hotovostnou platbou pri dodávke Slovenskou poštou (s dobierkou: + 3,50 Eur),
 2. úhradou vopred na účet predávajúceho pri dodávke Slovenskou poštou (+ 2,50 Eur),
 3. úhradou vopred na účet predávajúceho v prípade, že si kupujúci objednáva tovar podľa vlastných špecifikácií,
 4. úhradou vopred na účet predávajúceho v prípade, že si kupujúci vyzdvihne tovar osobne hotovostnou platbou v prípade, že si kupujúci vyzdvihne tovar osobne

Tovar sa považuje za uhradený v momente hotovostnej úhrady Slovenskej pošte alebo v momente pripísania celkovej ceny objednávky na účet predávajúceho.

 
Reklamácie a reklamačný poriadok 
Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaný tovar pri prevzatí kupujúcim (podľa §619 Obč. zák.) a za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí veci počas záručnej doby. Záručná doba v súlade so zákonom č 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, je stanovená na minimálne 24 mesiacov. Plynie odo dňa prevzatia tovaru a potvrdenia potrebných dokumentov súvisiacich s tovarom oprávnenou osobou. Vyhlásením v doklade o kúpe vydanom kupujúcemu môže predávajúci poskytnúť záruku presahujúcu rozsah záruky ustanovenej zákonom, pričom podmienky a rozsah tejto záruky určí v doklade o kúpe.
Spolu so zakúpeným tovarom predávajúci vydá kupujúcemu doklad o kúpe (faktúra – zasielaná kupujúcemu elektronicky), ktorý slúži aj pre účely prípadnej reklamácie. Práva zo zodpovednosti za vady tovaru, pre ktoré platí záručná doba, zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe (podľa §626 Obč. zák.).
Povinnosti voči reklamujúcemu:

 1. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci (reklamujúci) právo na jej bezplatné, včasné a riadne odstránenie.
 2. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.
 3. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť, má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo vrátenie peňazí (odstúpenie od zmluvy) (podľa §623 Obč. zák.).


V Špačinciach, 1.1.2018